Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra (Sách chuyên khảo)

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra (Sách chuyên khảo)

Author: TS. Tạ Quang Thảo Pages, eBook SKU : 978-604-80-2576-2
Book Details
Trong những năm qua ở nước ta tuy có sự tăng trưởng nóng về nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học nhưng vấn đề chất lượng đào tạo mới chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức, chưa chú ý nhiều đến rèn các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm dẫn tới tình trạng sinh viên hạn chế về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết phục..., thích ứng, tự ứng phó với những thay đổi của nghề nghiệp và thị trường lao động còn kém. Phát triển một số kỹ năng mềm cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học là một yêu cầu khách quan đang được các nhà khoa học giáo dục quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Để đáp ứng nhu cầu đó, cuốn sách “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra” sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức, biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên mà cụ thể là sinh viên khối ngành Kinh tế các trường cao đẳng. Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra. Chương 2: Thực trạng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra. Chương 3: Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra. Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những cán bộ quản lý làm trong ngành giáo dục, xã hội, cho giảng viên, sinh viên và những người quan tâm đến vấn đề này.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...