Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông 202 Pages, eBook SKU : 978-604-80-4365-0
Book Details
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ Đại hội Đảng lần thứ IV, theo đó Nghị quyết của Đảng luôn xác định “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Đến nay, sự phát triển của các hình thức hợp tác và hợp tác xã đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp từ khu vực kinh tế hợp tác, kinh tế hộ thành viên của khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình trên 34% GDP của cả nước. Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đã mở ra nhiều cơ hội và đặt ra thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; theo đó, chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Đảng nêu rõ “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng”. Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện tiêu chí về Thông tin và Truyền thông. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam” nhằm tuyên truyền, cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thông tin và truyền thông như phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số. Nội dung của cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số. Chương 2: Thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số trên thế giới. Chương 3: Thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số ở Việt Nam. Chương 4: Quan điểm, chủ trương và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số.
More >>


Recommended

Books

Loading...