Báo cáo tình hình phát triển và Ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015

Báo cáo tình hình phát triển và Ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông Pages, eBook SKU : 978-604-80-2565-6
Book Details
Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về hiện trạng phát triển và ứng dụng chữ ký số ở Việt Nam sau hơn 8 năm triển khai Luật giao dịch điện tử và các chính sách phát triển, thúc đẩy giao dịch điện tử, đặc biệt là các văn bản, chính sách quy định về chữ ký số. Báo cáo cũng cập nhật các văn bản chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chữ ký số, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về chữ ký số từ Trung ương đến địa phương. Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tại 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ban Cơ yếu Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận hoạt động.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...