Báo cáo tình hình phát triển và Ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018

Báo cáo tình hình phát triển và Ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông Pages, eBook SKU : 978-604-80-3560-0
Book Details
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Báo cáo đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước và nguồn thông tin tin cậy về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao địch điện tử tại Việt Nam. Đây là năm thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam”. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin cung cấp của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong quá trình thu thập và hoàn thiện “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018”.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...