Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông 78 Pages, eBook SKU : 978-604-80-5014-6
Book Details
Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục công bố Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam. Đây là ấn phẩm thường niên cung cấp thông tin về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số nói riêng, giao dịch điện tử, chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và chuyển đổi số nói chung. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020, tạo đà phát triển cho giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” làm định hướng cho việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, định danh, xác thực điện tử nói chung và dịch vụ chứng thực chữ ký số nói riêng là thành tố nền tảng quan trọng đảm bảo tính pháp lý, an toàn, bảo mật cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong môi trường số. Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020 thể hiện hiện trạng và sự sẵn sàng ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động của các bộ, ngành, doanh nghiệp dựa trên cơ sở thông tin và số liệu cung cấp của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Cơ yếu Chính phủ; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức
More >>


Recommended

Books

Loading...