Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông 202 Pages, eBook SKU : 978-604-80-4186-1
Book Details
Hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, hợp tác xã nông nghiệp chính là môi trường để phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả; là cầu nối, tổ chức trung gian giữa người nông dân với doanh nghiệp và nhà nước. Hơn thế nữa, vai trò, vị trí của hợp tác xã nông nghiệp càng quan trọng hơn khi vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ vừa thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã đi qua gần hết chặng đường, các địa phương trên cả nước bước đầu đã đạt được những thành tựu to lớn, các xã đã được công nhận “xã nông thôn mới” thời gian qua đều có các hợp tác xã được tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các hợp tác xã này không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp và đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp” nhằm tuyên truyền, cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thông tin và truyền thông cũng như hoạt động của các hợp tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. - Chương 2: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. - Chương 3: Hướng dẫn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.
More >>


Recommended

Books

Loading...