Luật Viễn thông và Nghị định chi tiết thi hành

Luật Viễn thông và Nghị định chi tiết thi hành

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông Pages, eBook SKU : 978-604-80-1469-8
Book Details
Luật này quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụcủa tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam.
More >>
  • 0.44 $
  • 0.38 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...