Luật Xuất bản 2012

Luật Xuất bản 2012

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông Pages, eBook SKU : 978-604-80-1468-1
Book Details
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động xuất bản.
More >>
  • 0.44 $
  • 0.38 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...