Khoa học quản lý

Khoa học quản lý

Author: TS. Lê Văn Phùng, PGS.TS. Nguyễn Địch, TS Trần Thị Tuyết Pages, eBook SKU : 978-604-80-2072-9
Book Details
Quản lý là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hành động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Công tác quản lý là một công tác khoa học, nhà quản lý là một nhà khoa học và đây là một môn khoa học cực kỳ linh hoạt, cực kỳ sáng tạo. Ở nước ta hiện nay, nền kinh tế mở phải hòa nhập với bên ngoài đòi hỏi cung cách quản lý rất khác với quản lý nền kinh tế tự cấp tự túc. Quản lý phải trở thành công cụ phát triển đất nước, đời sống người dân phải được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh bảo đảm, vị thế quốc gia nâng cao, tiếp cận ngày càng sâu vào văn minh, dân chủ và công bằng… Khi quản lý không mang tính khoa học, bị coi nhẹ thì quản lý dễ thành trở lực cản của phát triển, thậm chí mang tính phá hoại. Khoa học quản lý là môn khoa học phát triển nhanh cả về cơ sở lý thuyết và cơ sở kỹ thuật- công nghệ. Đây là môn khoa học mang tính ứng dụng cao, và tính liên ngành. Cuốn sách “Khoa học quản lý” do TS. Lê Văn Phùng (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Địch và TS. Trần Thị Tuyết đã dày công biên soạn, sẽ giúp cho bạn đọc nắm vững các nguyên tắc, phương pháp cũng như các hoạt động của khoa học quản lý, từ đó dễ dàng tiếp cận được với hệ thống quản lý hiện đại Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về Khoa học quản lý Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp quản lý Chương 3: Các hoạt động quản lý Chương 4: Thông tin, lãnh đạo và quản lý Chương 5: Khoa học quản lý tầm vĩ mô Chương 6: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định Cuốn sách này không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, các doanh nhân, mà còn đặc biệt hữu ích với sinh viên cao đẳng, đại học và trên đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý trong Công nghệ thông tin, cũng như các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực quản lý .
More >>
  • 0.88 $
  • 0.70 $
  • 0.44 $


Recommended

Books

Loading...