Sổ tay nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sổ tay nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Author: Bộ Nội vụ Pages, eBook SKU : 978-604-80-2228-0
Book Details
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ đã đề ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, ngày 12 tháng 8 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1374/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Được sự hỗ trợ của Dự án ADB, nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng không ngừng nâng cao năng lực công tác, chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”. Đây là lần đầu tiên một cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng được biên soạn, do đó sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót; chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của các đồng nghiệp để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...