Mở cửa và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam qua 26 năm sau đổi mới (Sách chuyên khảo)

Mở cửa và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam qua 26 năm sau đổi mới (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Hoàng Xuân Bình Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2205-1
Giới thiệu sách
Kinh tế Việt Nam đã thay đổi khá nhiều sau 26 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng đều đặn hàng năm mặc dù tình hình kinh tế khu vực và thế giới có nhiều biến động thay đổi Chính Đường lối chỉ đạo đúng đắn về việc mở cửa thị trường đã làm “thay da đổi thịt” nền kinh tế nước nhà. Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế của các nhà kinh tế, các học giả đã có rất nhiều tuy nhiên (tác giả) vẫn đưa ra những ý kiến phân tích đánh giá của riêng mình theo một góc nhìn riêng mà không phải ai cũng có thể nhận ra thông qua cuốn sách “Mở cửa và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn Việt Nam 26 năm sau đổi mới”. Cuốn sách cung cấp những khái niệm cơ bản về mở cửa thương mại, tăng trưởng kinh tế và các học thuyết về thương mại và tăng trưởng kinh tế. Trên nền những kiến thức đó tác giả đi sâu vào phân tích mối quan hệ biện chứng giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế thông qua phân tích thực tế 26 năm mở cửa thương mại thu hút đầu tư và tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế Chương 2: Một số lý thuyết về vai trò của thương mại quốc tế với tăng trưởng kinh tế Chương 3: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Chương 4: Mở cửa thương mại với thu hút FDI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chương 5: Mở cửa thương mại với tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 26 năm đổi mới Chương 6: Những thành công và hạn chế của mở cửa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 26 năm đổi mới Chương 7: Một số quan điểm và định hướng cho mở cửa với tăng trưởng trong thời gian tới Chương 8: Một số chính sách nhằm nâng cao vai trò của mở cửa với tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới Cuốn sách mang tính thực tế cao và các vấn đề được phân tích tính toán dựa trên những số liệu thống kê của các tổ chức có uy tín và những chủ trương chính sách được Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ đưa vào thực tiễn triển khai. Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo hữu ích cho các nhà hoạch định kinh tế, những nhà nghiên cứu kinh tế đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp cũng như các giảng viên giảng dạy có nhu cầu mở rộng kiến thức cho sinh viên.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 30.450 đ
  • 25.900 đ


Nên đọc

Sách

Loading...