Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc

Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía bắc

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3568-6
Giới thiệu sách
Các tỉnh miền núi phía Bắc là địa bàn có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Tuy nhiên, thực trạng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; nhận thức của người dân cũng như các cấp chính quyền trong việc phát triển kinh tế du lịch còn hạn chế. Vì vậy, việc cung cấp những thông tin cần thiết cho người dân, cán bộ, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế du lịch gắn với giảm nghèo bền vững là việc làm vô cùng thiết thực để kinh tế du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc phát triển, mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng dân cư nơi đây. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc”. Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan và phân tích những khái niệm cơ bản; những chủ trương, chính sách của Nhà nước, của vùng về phát triển du lịch và giảm nghèo bền vững. Đồng thời cũng đúc kết các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với giảm nghèo làm cơ sở để đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch gắn với giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...