Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2012

Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2012

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2195-5
Giới thiệu sách
Ngoài mục đích chính là cung cấp bức tranh toàn cảnh và xác thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam, Sách Trắng về CNTT-TT 2012 còn phân tích vai trò của ngành CNTT-TT là hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội như đã được Đảng xác định thông qua Nghị quyết số 13-NQ/TW tại Hội nghị lắn thứ 4 Ban Chấp hành Trung ưong Đảng Khóa XI, và phân tích tình hình và định hướng của việc phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt. Cũng từ năm 2012, Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam sẽ bổ sung, cập nhật báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp chung tình hình phát triển ngành CNTT-TT hàng năm để phản ánh sâu sắc hơn thực trạng phát triển của Ngành. Nội dung và bố cục của Sách Trắng 2012 đuợc tiếp tục cải thiện để độc giả thuận lợi trong tra cứu và sử dụng. Hy vọng cuốn sách sẽ tiếp tục là tài liệu tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách, cho các tổ chúc, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đều tư và hợp tác trong lĩnh vục CNTT-TT tại Việt Nam.
Xem thêm >>
  • 70.000 đ
  • 56.000 đ
  • 35.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...