Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019

Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4335-3
Giới thiệu sách
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Góp phần vào thành quả chung đó, ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển, tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên 2 con số, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, tạo nên sự phát triển đột phá, sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường, cùng đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới. Nhằm đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, chính phủ điện tử, cũng như yêu cầu của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu Sách Trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019 (Sách Trắng 2019) tới Quý độc giả. Lần đầu tiên, Sách Trắng 2019 đã cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông. Các số liệu trong Sách Trắng được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Số liệu thống kê trong Sách Trắng phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cập nhật đến 31/12/2018. Riêng thông tin số liệu về các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 30/11/2019. Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi lời cảm ơn tới các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông trên cả nước, đặc biệt là Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu và đóng góp cho việc xây dựng Sách Trắng 2019.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...