Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)

Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)

Tác giả: PGS. TS. Ngô Đăng Tri Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2185-6
Giới thiệu sách
Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhằm hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay, do PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri biên soạn cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)” . Có thể nói, cuốn sách đã khắc họa đậm nét bức tranh lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong 86 năm lãnh đạo dân tộc Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam có được vị thế chính trị trên bản đồ thế giới ngày nay. Suốt trong tiến trình lịch sử dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay luôn được khẳng định bên cạnh những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam; Để làm nên những chiến thắng lịch sử, những bài học kinh nghiệm luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết, là di sản để lại cho thế hệ mai sau nhận thức được chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam. Việc nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng có ý nghĩa nhiều mặt, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử đấu tranh lâu dài, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Cuốn sách được đánh giá là một trong những cuốn sách lịch sử về Đảng Cộng sản Việt Nam đầy đủ nhất, cập nhật nhất và toàn diện nhất.
Xem thêm >>
  • 45.000 đ
  • 36.000 đ
  • 22.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...