Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta

Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta

Tác giả: PGS Lê Văn Yên 410 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4900-3
Giới thiệu sách
Các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh là các Tổng Bí thư thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng ta. Các đồng chí đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xứng đáng là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về ý chí kiên cường, dũng cảm, nêu cao khí phách của những người cộng sản kiên trung cho thế hệ những người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau học tập và noi theo. Đánh giá cao những đóng góp của lớp các chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng là một phẩm chất quan trọng của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy. Trong giai đoạn hiện nay, để quán triệt, triển khai và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, chúng tôi biên soạn cuốn sách Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990). Biên soạn cuốn sách, chúng tôi căn cứ vào Quyết định đợt đầu tiên của Bộ Chính trị số 50-QĐ/TW ngày 04/9/2002 về Chương trình viết tiểu sử và hồi ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta gồm mười đồng chí, trong đó có bảy đồng chí Tổng Bí thư của Đảng là các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, ngoài ra còn có ba đồng chí là Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng và Phạm Hùng. Ở đây, chúng tôi tập trung nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của bảy đồng chí Tổng Bí thư từ năm 1930 đến năm 1990. Còn các Tổng Bí thư từ năm 1991 đến nay chúng tôi đang sưu tầm tài liệu để bổ sung cho lần xuất bản sau. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã có sự kế thừa tham khảo các công trình viết về các đồng chí Tổng Bí thư của các tác giả khác. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của các Tổng Bí thư rất phong phú và vẻ vang, chúng tôi không có tham vọng nêu toàn bộ sự nghiệp và những cống hiến to lớn của các đồng chí, mà chỉ trên cơ sở những tài liệu đã công bố cũng như các tài liệu khai thác, sưu tầm được, cố gắng tái hiện những nét chính trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp chính của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Qua đó, giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và khách quan về tấm gương sáng của các Tổng Bí thư - những chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, hy vọng cuốn sách góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và truyền thống đối với những người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...