Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn

Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông, TS. Nguyễn Mạnh Cường, ThS. Lê Thị Hường 182 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-5071-9
Giới thiệu sách
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XII tiếp tục khẳng định: Phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. Ngày 11/7/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, theo đó, một số giải pháp thực hiện chương trình là xây mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định, hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hỗ trợ cho xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại ở cấp xã, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã đã cho ta thấy được vai trò hết sức quan trọng của mình, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, phát triển hợp tác xã sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt, trong những năm gần đây, với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả; hoạt động được nâng cao, với đủ các loại hình dịch vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho các địa phương trong việc tổ chức xây dựng hợp tác xã cung ứng thực phẩm và mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia trong Ngành biên soạn, xuất bản cuốn sách “Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn”. Nội dung cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về thực phẩm, thực phẩm sạch, rau an toàn... và hợp tác xã cung ứng thực phẩm, giới thiệu các bước xây dựng hợp tác xã cung ứng rau an toàn. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu một số mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn thành công trong thời gian qua.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...