Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3566-2
Giới thiệu sách
Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp nên việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: Phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. Cụ thể, sau khi Quốc hội thông qua “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”; Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 như: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 “phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc “Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”... Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ là truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, sau hơn hai năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020), vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng ghi nhận, tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế, bất cập. Nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung; Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung bộ)”. Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về công tác xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương của Việt Nam và một số nước trên thế giới; hiện trạng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và một số định hướng, giải pháp chủ yếu về xây dựng nông thôn mới. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu, có hình ảnh minh họa và số liệu cụ thể kèm theo; qua đó giúp cho người đọc có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng, nhằm đưa ra những giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...