Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông 90 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-5070-2
Giới thiệu sách
Các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc đa số là các hợp tác xã có quy mô nhỏ; số lượng thành viên ít nên có vốn rất hạn chế. Thành viên của các hợp tác xã nông nghiệp ở đây đa số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ học vấn không đồng đều, nên hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định hơn các vùng khác. Do vậy giải pháp để xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp đã đặt ra những thách thức lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Tây Bắc. Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện tiêu chí về Thông tin và Truyền thông. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Nâng cao hiệu quả Hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới”. Nội dung cuốn sách cung cấp những thông tin và kiến thức hữu ích cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về tình hình tổ chức, hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc, từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, tăng thu nhập cho thành viên hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Tây Bắc. Nội dung sách có sử dụng các khảo sát của nhóm tác giả cũng như các báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để từ đó có con số thực tế cho việc xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách cho việc phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...