Giáo dục và quản lý giáo duc trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). Quyển 2

Giáo dục và quản lý giáo duc trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc tế). Quyển 2

Tác giả: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ Trang, eBook ISBN : 978-604-80-6944-5
Giới thiệu sách
Hội thảo Quốc tế “Giáo dục và Quản lí Giáo dục trong thời đại 4.0” do Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ tổ chức nhằm mục đích giới thiệu những nghiên cứu mới về khoa học giáo dục và quản lí giáo dục trong giai đoạn mới – giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và Chương trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2019. Nội dung các bài viết tập trung vào những chủ đề chính sau: Chủ đề 1: Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và chương trình thay sách giáo khoa hiện nay. Chủ đề 2: Giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số. Chủ đề 3: Khoa học giáo dục với Khoa học công nghệ trong công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Chủ đề 4: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong giảng dạy chuyên ngành/học phần/bài giảng cụ thể. Mặc dù, đây là lần đầu tiên tổ chức, song Hội thảo đã nhận được hơn 20 báo cáo cho lần bổ sung đợt 2 của hơn 20 tác giả trong và ngoài nước. Ban tổ chức đã chọn 21 bài để đưa vào cuốn Kỷ yếu (Quyển thứ 2) này.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...