Luật an toàn thông tin mạng

Luật an toàn thông tin mạng

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Trang, eBook ISBN : 978-604-80-1475-9
Giới thiệu sách
Luật An toàn thông tin mạng có 8 chương 54 điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...