Các quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Các quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Tác giả: Nguyễn Xuân Thu Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2053-8
Giới thiệu sách
Điểm bưu điện văn hóa xã là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà nước giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, duy trì, quản lý để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ kinh doanh khác theo định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động đọc sách, báo phục vụ cộng đồng. Điểm Bưu điện – Văn hóa xã cũng là nơi tiếp cận với thông tin tri thức, nắm bắt đường lối, chủ trưởng của Đảng; chính sách; pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn. Tính đến nay, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các địa phương xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống hơn 8 nghìn điểm Bưu điện – Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc. Để giúp cán bộ quản lý, nhân viên điểm Bưu điện – Văn hóa xã cũng như mọi người dân hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, quyền lợi vật chất, chế độ của nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được hưởng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Những quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã”. Cuốn sách giới thiệu các văn bản quan trọng liên quan đến đầu tư xây dựng và sửa chữa điểm Bưu điện – Văn hóa xã; công tác quản lý, chế độ của nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã; giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã… Rất mong các doanh nghiệp, các tổ chức và Người dân quan tâm tìm hiểu để điểm Bưu điện – Văn hóa xã luôn đóng vai trò quan trọng, là “điểm tựa” để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và là một trong số nội dung các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội để xây dựng nông thôn mới.
Xem thêm >>
  • 10.000 đ
  • 8.700 đ
  • 7.400 đ


Nên đọc

Sách

Loading...